naš tim

Vladimir

Beljanski

Advokat

Biografija

Upisan je u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine 1999. godine. Značajan deo svog profesionalnog angažovanja usmerio je na odbrane u krivičnim postupcima, a posebno u vezi sa poslovanjem u privredi. Bio je branilac i u velikom broju postupaka za ratne zločine, organizovani kriminal i druga teška krivična dela. Pored toga što zastupa fizička lica, zastupa i brojna privredna društva i javna preduzeća.

Bio je član Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine od 2007. do 2014. godine, a nakon toga član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije do 2017. godine. Za predsednika Advokatske komore Vojvodine izabran je 2017. godine i na toj funkciji je i danas, nakon drugog izbora 2021. godine. Od 2018. godine je Nacionalni predstavnik u Međunarodnoj uniji advokata, najvećoj i najstarijoj advokatskoj internacionalnoj asocijaciji. 

Stalno se usavršava, pa je tako završio specijalističke obuke iz oblasti humanitarnog prava u organizaciji Švedske advokatske komore, Internacionalne advokatske komore ICTY, Ministarstva pravde i Fonda za humanitarno pravo, kao i iz oblasti medijskog prava na Univerzitetu Oksford. Bio je punomoćnik podnosioca predstavke u prvom presuđenom predmetu protiv Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.  

Predavač je na Akademiji Advokatske komore Srbije i Akademiji Advokatske komore Vojvodine, a u poslednjih 20 godina učestvovao je kao predavač na velikom broju seminara, savetovanja i konferencija iz oblasti krivičnog prava i ljudskih prava. 

Objavio je više desetina radova iz oblasti krivičnog prava i krivičnog procesnog prava. Koautor je: Priručnika za postupanje advokata u krivičnom postupku (2019), Vodiča za branioce po službenoj dužnosti (2016) i Vodiča za okrivljenog kroz krivični postupak i njegov odnos sa braniocem po službenoj dužnosti (2016), kao i brojnih drugih publikacija u izdanju SE, OEBS,...

Govori engleski jezik.

Ostali članovi

tima

Advokat

Bojan Papić

Advokat

Jelena Stanić

Advokat

Veljko Milić