naš tim

Jelena

Stanić

Advokat

Biografija

Upisana je u imenik Advokatske komore Vojvodine kao advokat 2011. godine, sa sedištem kancelarije u Novom Sadu. Deo tima Beljanski postala je 2003. godine kao saradnik. Nakon obavljene advokatsko-pripravničke vežbe kod advokata Vladimira Beljanskog, nastavlja sa radom u kancelariji kao advokat.

Pretežno je angažovana u parničnim postupcima iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, radnim sporovima, sporovima iz oblasti javnog informisanja i medija, u upravnim sporovima, kao i postupcima pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.  Sastavlja sve vrste ugovora između fizičkih i/ili pravnih lica.

Prošla je osnovnu obuku za posrednike – medijatore i stekla dozvolu za posredovanje Ministarstva pravde Republike Srbije. Upisana je u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije od 2019. godine.

Stekla je sertifikat za odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela i zastupanje oštećenih maloletnika u krivičnom postupku Pravosudne akademije na seminaru o pravima deteta, prestupništvu mladih i postupanju sa maloletnim učiniocima krivičnih dela u organizaciji Pravosudne akademije.

Aktivno učestvuje u radu organa Advokatske komore Vojvodine, kao delegat u skupštini Advokatske komore Vojvodine i član Komisije Potpornog fonda Advokatske komore Vojvodine.

Radom u nevladinoj organizaciji Centar za slobodne izbore i demokratiju i angažovanjem u više nevladinih organizacija stekla je bogato iskustvo posebno u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, izbornog prava, zaštite i unapređenja rodne ravnopravnosti... 

Svoje znanje je unapređivala kroz razne obuke, seminare i projekte održane na temu zaštite imovine i Evropske konvencije o ljudskim pravima, slobode izražavanja i slobode medija, advokature u pravu Evropske Unije, izbornih kampanja, posmatranja izbora, prava deteta i mnogih drugih.

Govori engleski jezik.

Ostali članovi

tima

Advokat

Veljko Milić

Advokat

Milica Lalić-Mrazek

Advokat

Jana Nešković