naš tim

Slobodan

Beljanski

Advokat

Biografija

Advokatsku kancelariju otvorio je u Novom Sadu 25. oktobra 1969. Od tada neprekidno radi kao advokat. Prevashodno je orijentisan na krivično pravo.

U Advokatskoj komori Vojvodine bio je predsednik tokom tri mandata (1998-2007). U Advokatskoj komori Srbije bio je član Upravnog odbora (1998-2002), predsednik Komisije za krivično pravo, član komisija za međunarodne odnose i za etiku i predsednik Programskog saveta Advokatske akademije. U drugoj polovini 1998. godine bio je predsednik predsedništva Saveza advokatskih komora Jugoslavije.

U dva mandata član je Upravnog odbora Međunarodne unije advokata (Pariz) i predstavnik ove organizacije u Srbiji.

Bio je predsednik Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Vojvodine, jedan od osnivača i prvi predsednik nevladinih organizacija Forum iuris u Novom Sadu i Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) u Beogradu, glavni i odgovorni urednik časopisa za pravnu teoriju i praksu "Glasnik AKV", član redakcije Revije za kriminologiju i krivično pravo, član Saveta Arhiva za društvene i pravne nauke i član Etičkog komiteta Udruženja pravnika Srbije.

Posle političkih promena u Srbiji prvi je predsednik Saveta za borbu protiv korupcije (2001-2002). Kao predstavnik advokature bio je član i predsednik Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa (2005-2010) i član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije (2010-2013).

Objavio je više desetina radova iz oblasti krivičnog prava, antropologije i pravne filozofije. Autor je knjiga: Poetika prava - politika filozofije (1999), Pravo i iluzija (1999), Međunarodni pravni standardi o krivičnom postupku (2001), Hronika uzaludnog otpora (2003) i Druga obala (2011). Koautor je knjiga: Regionalizam kao put ka otvorenom društvu (1994), Nove ustanove i nova rešenja u Zakoniku o krivičnom postupku (2002), Model revizije Zakonika o krivičnom postupku (2003), Odnos Ustavnog suda i sudske vlasti - stanje i perspektive (2019) i Normativna kontrola ustavnosti kao osnovna nadležnost Ustavnog suda Srbije (2021). Koautor je velikog Komentara Zakonika o krivičnom postupku koji je imao 10 izdanja. Autor je Kodeksa profesionalne etike advokata.

Bavi se književnim radom i publicistikom. U dnevnoj štampi i periodici objavio je nekoliko stotina članaka, uvodnika i kometara. Član je Društva književnika Vojvodine. Jedan je od osnivača Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

Po pozivu je držao predavanja na redovnim ili poslediplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Beogradu, Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Pravnom fakultetu u Novom Sadu, Fakultetu za informativne tehnologije u Beogradu, Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu i Fakultetu za pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu. 

Od 2001. do 2010. godine bio je predsednik Odbora za polaganje pravosudnog ispita u Novom Sadu, a od 2012. godine je predsednik i član Komisije za polaganje advokatskog ispita.

Bio je prvi dekan Akademije Advokatske komore Vojvodine.

Za doprinos pravu, advokaturi i publicistici dobio je više domaćih i stranih priznanja. Dobitnik je priznanja Vrhovnog suda Srbije za doprinos kulturi prava (2003), nagrade za publicistiku "Svetozar Miletić" (2004), počasnih diploma Kopaoničke škole prirodnog prava (1997, 2007), priznanja "Vitez poziva" (2008) i Zlatne povelje sa plaketom i zlatnom značkom "Philip Noel-Baker" Internacionalne lige humanista (2011). Dobitnik je najviših priznanja sedam advokatskih komora iz zemlje i inostranstva.

Ostali članovi

tima

Advokat

Jana Nešković

Advokat

Bojan Papić

Advokat

Jelena Stanić