Advokat
Veljko Milić

Master studije prava završio je 2013. godine, odbranjenim master radom na temu „Polje slobodne procene i neophodno u demokratskom društvu u praksi Evropskog suda za ljudska prava“. Doktorske studije prava upisao je 2013. godine. Obavljao je advokatsko pripravničku vežbu kod advokata Beljanski Vladimira, a sada je advokat u Novom Sadu.
Učestvovao je u različitim specijalističkim obukama iz oblasti krivičnog prava u organizaciji Partnera za demokratske promene, Advokatske komore Vojvodine, Pravnog fakulteta u Beogradu i Službenog glasnika.
Bio je učesnik i predavač po pozivu na različitim seminarima i treninzima iz oblasti zaštite ljudskih prava u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava i Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji (2012).
Učestvovao je na više naučnih konferencija iz oblasti prava u zemlji i inostranstvu.

Autor je i koautor više publikacija kao što su: Vodič za branioce po službenoj dužnosti, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (2016), Vodič za okrivljenog kroz krivični postupak i njegov odnos sa braniocem po službenoj dužnosti, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (2016), Kolektivna prava nacionalnih zajednica u AP Vojvodini – uslovi za jednu definiciju, Zbornik: Nacionalni saveti nacionalnih manjina i kultura, Zavod za kulturu Vojvodine i Pokrajinski ombudsman AP Vojvodine (2013).

U toku dosadašnjeg rada postupao je u svim oblastima prava, a prevashodno u krivičnim postupcima, postupcima za naknadu štete, naročito za naknadu štete zbog povrede ugleda i časti, sporovima iz Zakona o javnom informisanju, postupcima za zaštitu od diskriminacije i postupcima za zaštitu ljudskih prava pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljudska prava.