Advokat
Jana Nešković

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2013. godine. Iste godine započinje obavljanje advokatsko-pripravničke vežbe kod advokata Beljanski Vladimira. U 2016. godini polaže pravosudni i advokatski ispit. Završila je specijalističke obuke iz oblasti krivičnog prava u organizaciji Partnera za demokratske promene i Advokatske komore Vojvodine. Učestvovala je na više naučnih skupova iz oblasti prava.

U toku dosadašnjeg rada postupala je u predmetima iz svih oblasti prava, a prevashodno iz oblasti ugovornog prava, parničnim postupcima iz oblasti imovinskog prava, statusnim postupcima iz oblasti privrednog prava, postupcima izvršenja i obezbeđenja.

Koautor je stručnih priručnika “Vodič za branioce po službenoj dužnosti” i “Vodič za okrivljenog kroz krivični postupak i njegov odnos sa braniocem po službenoj dužnosti” u izdanju Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj. Diplomirala je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Novom Sadu 2010. godine.