Advokat
Bojan Papić

Advokat Bojan Papić diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Na katedri za krivično pravo iste visokoškolske ustanove stekao je i zvanje master pravnika, odbranivši završni rad na temu “Prava branioca na glavnom pretresu u krivičnom postupku”. Tokom završne godine studija prava bio je angažovan u radu kancelarije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, u okviru koje je postupao po predstavkama građana, učestvovao u sprovođenju istraga, istraživanja i terenskih obilazaka, kao i u postupcima zaštite ljudskih prava lica lišenih slobode.

Timu Advokatske kancelarije Beljanski priključio se 2013. godine, od kada je i član Advokatske komore Vojvodine. Advokat Bojan Papić pravashodno je angažovan u krivičnim postupcima kao branilac okrivljenih, ali i kao punomoćnik fizičkih i pravnih lica oštećenih krivičnim delima, oštećenih kao tužilaca (supsidijarnih tužilaca) i privatnih tužilaca. Uz advokate Slobodana Beljanskog i Vladimira Beljanskog, učestvovao je u odbrani okrivljenih u većem broju predmeta pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu, kao i pred Tužilaštvom za organizovani kriminal. Pored odbrane i zastupanja klijenata u opštem krivičnom postupku, advokat Papić angažovan je u radu na posebnim krivičnim procedurama poput postupaka za ostvarivanje prava lica neosnovano lišenih slobode ili neosnovano osuđenih, ali i u procedurama regulisanim supsidijarnim krivičnim zakonodavstvom, kao što su postupci ekstradicije (izručenja), oduzimanja imovine proistekle iz krivičih dela i dr.

Učestvovao je u različitim specijalističkim obukama kao što su „Veštine zastupanja u krivičnim postupcima – osnovno i unakrsno ispitivanje“ i „Simulacija suđenja prema novom Zakoniku o krivičnom postupku“ u organizaciji Partnera za demokratske promene i Advokatske komore Vojvodine.

Koautor je stručnih priručnika “Vodič za branioce po službenoj dužnosti” i “Vodič za okrivljenog kroz krivični postupak i njegov odnos sa braniocem po službenoj dužnosti” u izdanju Helsinškog odbora za ljudska prava.