Oblasti rada

KRIVIČNO PRAVO

Odbrane u krivičnim postupcima povezanim sa poslovanjem u privredi, u postupcima za ratne zločine, organizovani kriminal i postupcima za druga teška krivična dela, odbrane maloletnih učinilaca krivičnih dela, u prekršajnim postupcima i postupcima privrednih prestupa, zastupanje fizičkih i pravnih lica oštećenih krivičnim delima, oštećenih kao tužilaca (supsidijarnih tužilaca) i privatnih tužilaca, zastupanje oštećenih maloletnih lica u krivičnom postupku, zastupanje u postupku ostvarivanja prava lica neosnovano lišenih slobode ili neosnovano osuđenih, postupku ekstradicije (izručenja), oduzimanja imovine proistekle iz krivičih dela i dr.


GRAĐANSKO PRAVO

Zastupanje u svim građanskopravnim sporovima kao što su svojinski i državinski sporovi, sporovi za naknadu materijalne i nematerijalne štete, bračni i porodični sporovi, sporovi povodom poništaja i raskida ugovora, zastupanje u vanparničnim postupcima, postupcima izvršenja i obezbeđenja, sastavljanje svih vrsta ugovora iz oblasti obligacionog, porodičnog i naslednog prava, sastavljanje izjava i punomoći, zastupanje u postupcima medijacije.


RADNO PRAVO

Zastupanje u sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa, u sporovima o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom, u sporovima za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu, u sporovima povodom štrajka, kolektivnih ugovora, obaveznog socijalnog osiguranja, sastavljanje ugovora o radu i drugih ugovora iz oblasti radnog prava, opštih akata, rešenja, zastupanje u disciplinskom postupku i postupcima medijacije.


PRIVREDNO PRAVO

Zastupanje u postupku osnivanja privrednih subjekata, sprovođenja statusnih promena i svih drugih promena koje su predmet registracije kod Agencije za privredne registre i suda, zastupanje u postupku likvidacije i stečaja, zastupanje privrednih društava u privrednim sporovima, savetovanje, sastavljanje svih vrsta ugovora i opštih akata iz oblasti privrednog prava.


UPRAVNO PRAVO

Zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima pred poreskim, inspekcijskim i drugim državnim organima i Upravnim sudom. Zastupanje u svim postupcima pred Republičkim geodetskim zavodom i priprema sve neophodne dokumentacije.


USTAVNO PRAVO

Zastupanje u postupcima za zaštitu ljudskih prava pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljudska prava, zastupanje u postupku ocene ustavnosti i zakonitosti, zastupanje u svim postupcima za zaštitu od diskriminacije.


MEDIJSKO PRAVO

Zastupanje u sporovima iz Zakona o javnom informisanju i medijima, kao što su sporovi za naknadu štete zbog povrede ugleda i časti u vezi sa objavljivanjem informacije, sporovi o objavljivanju ispravke informacije i odgovora na informaciju, propuštanja objavljivanja informacije.


REHABILITACIJA I RESTITUCIJA

Zastupanje u postupcima rehabilitacije i postupcima za vraćanje oduzete imovine odnosno obeštećenja.


INTELEKTUALNA SVOJINA

Zastupanje u ostvarivanju autorskih i srodnih prava i sudskoj zaštiti tih prava.